Beperking van de reikwijdte in een auditverslag

Het belangrijkste doel van een audit is om een ​​getrouw beeld te geven van de stand van zaken van een onderneming op een bepaalde datum. Het voorbereiden van het auditrapport is de laatste stap van een auditcyclus. Het rapport geeft de mening van de accountant over de waarheid en de eerlijkheid van de jaarrekening. In overeenstemming met de International Audit Standards, IAS, moet het rapport een paragraaf bevatten over de reikwijdte van de audit die volgt op de inleidende paragraaf.

Omstandigheden waarin beperking van de reikwijdte ontstaat

In het algemeen, wanneer de auditor niet alle informatie en uitleg ontvangt die hij nodig acht voor het voltooien van de audit, ontstaat een beperking van de reikwijdte. De auditor kan daarom geen objectieve conclusie van zijn analyse met betrekking tot de economische status van het bedrijf geven. Het management kan een bijdrage leveren aan de beperking van de accountant door te weigeren alle benodigde informatie weer te geven. Vernietiging van de boekhouding beperkt ook de mogelijkheid van de auditor om een ​​oordeel uit te vaardigen.

Gekwalificeerd advies

Beperking van de reikwijdte kan leiden tot een oordeel met beperking of een afwijzing van aansprakelijkheid door de auditor in het rapport. Wanneer de beperking materieel is, maar niet fundamenteel, geeft de auditor een oordeel met beperking. Dit betekent dat alle andere zaken in de audit in orde zijn, behalve de beperking van de reikwijdte in het auditproces. De accountant heeft daarom enige bedenkingen bij de juistheid en eerlijkheid van de financiële overzichten als een weerspiegeling van de economische status van de onderneming.

Disclaimer van mening

Er ontstaat een afwijzing van zijn mening wanneer de beperking zo fundamenteel is dat de auditor niet in staat is om een ​​mening te geven. Due diligence is een van de taken van een auditor; als de auditor van mening is dat er belangrijke records, materialen of verklaringen ontbreken die cruciaal zijn voor de controle, is een afkeuring van mening absoluut noodzakelijk. De auditor dient uitdrukkelijk de aard van de beperking en mogelijke aanpassingen aan de financiële overzichten te vermelden die de beperking kunnen opheffen.

Materialiteit en Fundamentaliteit

Alvorens een aangepast rapport uit te brengen - gekwalificeerd of afkeuring van mening - moet de auditor de materialiteit en fundamentaliteit van de beperking beoordelen. Beperking van de reikwijdte is van materieel belang als de ontoereikendheid de opvatting van de financiële overzichten over de economische status van de onderneming kan wijzigen. Beperking van de reikwijdte is van fundamenteel belang wanneer de ontoereikendheid cruciaal is en de interpretatie van de financiële overzichten totaal kan veranderen of zelfs betekenisloos kan maken.

Aanbevolen

Hoe u een bedrijfscredietscore opbouwt
2019
Tabbladen invoegen in een Adobe PDF
2019
Hoe kan Force Field Analysis in een organisatie werken?
2019